Uczniowski Klub Sportowy „TARCZA” Piła

STATUT

 Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§ 1

Stowarzyszenie kultury fizycznej działającej na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę :
Uczniowski Klub Sportowy „Tarcza” Piła,
Zwany dalej „Klubem” zrzeszającym uczniów, nauczycieli, rodziców, oraz zawodników i sympatyków.

§ 2

Siedzibą klubu jest miasto Piła z adresem 64-920 Piła ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 182

§ 3

Klub działa na terenie całego kraju, a w szczególności w mieście Piła i powiacie pilskim, propaguje działalność strzelecką i sportową w szkołach Podstawowych , Gimnazjach oraz Ponad gimnazjalnych.

§ 4

Klub jest stowarzyszeniem „Uczniowskim Klubem Sportowym” w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 Ustawy o Kulturze Fizycznej , Ustawy o Sporcie DZ. U.2010 nr 127 poz. 857 art. Ustawy o systemie Oświaty.

§ 5

Klub posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Pilskiego, jednocześnie współpracuje z wydziałem promocji, rozwoju oraz kultury i sportu Starostwa Powiatowego i miasta Piły.

§ 6

Klub może być członkiem regionalnych i okręgowych związków sportowych oraz ogólnopolskich związków sportowych.

§ 7

Klub działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, ustawy o sporcie, ustawy o systemie oświaty, ustawy – prawo o stowarzyszeniach, oraz własnym statutem.

§ 8

Klub używa pieczęci, godła, barw, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cele i środki działania Klubu oraz ich realizacja
§ 9

Celem klubu jest :
1. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży przygotowując do sportów strzeleckich – strzelań pneumatycznych, kulowych i śrutowych w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz pomoc organizacyjna i materialna rodziców i sympatyków.
2. Kształcenie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży.
3. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich, nauczycielskich i innych na terenie swego działania.
4. Szkolenie dzieci i młodzieży w formie strzeleckiego treningu sportowego, organizowanie konsultacji, zgrupowań, zawodów strzeleckich oraz innych form imprez sportowych i rekreacyjnych oraz rozwoju sportów strzeleckich.
5. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa.
7. Uczestnictwo w zawodach sportowych na różnych szczeblach.
8. Promowanie miasta Piły i Powiatu Pilskiego

§ 10

Klub realizuje swoje zadania statutowe w szczególności poprzez:

1. Wspomaganie w realizacji zajęć z wychowania fizycznego według programu szkół.
2. Organizacja spędzania czasu wolnego oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych z akcentem strzelectwa sportowego.
3. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa w strzelectwie sportowym.
4. Uczestnictwo w szkolnych i międzynarodowych zawodach strzeleckich.
5. Upowszechnienie współzawodnictwa w zdobywaniu strzeleckich odznak sportowych.
6. Udział reprezentacji Klubu w zawodach strzeleckich organizowanych przez PZSS oraz zawodach sportowych zgodnie z programem SPORT WSZYSTKICH DZIECI.
7. Propagowanie strzelectwa historycznego zgodnie z zasadami i regulaminami „Strzeleckich Bractw Kurkowych Rzeczpospolitej Polskiej”.
8. Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, pikników sportowych dla dzieci i młodzieży oraz instytucji i podmiotów.

§ 11

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej współpracując z :
1. Dyrekcjami szkół oraz komitetami rodzicielskimi.
2. Organizacjami rządowymi i pozarządowymi, samorządami oraz parlamentarzystami ziemi pilskiej.
3. Innymi klubami, związkami sportowymi, których działalność jest zgodna z niniejszym statutem.
4. Z Bractwami Strzeleckimi Rzeczypospolitej Polskiej, Polskim Związkiem Łowieckim, Wojskiem Polskim oraz z innymi organizacjami prowadzącymi działalność sportową.

§ 12

Klub opiera swą działalność na :
1. społecznej pracy swoich członków i działaczy klubowych,
2. pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów, działaczy oraz sponsorów,
3. bazie strzeleckiej, sportowo – rekreacyjnej gminy, starostwa, szkół oraz jednostek komunalnych,
4. prowadzenia statutowej działalności w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.

Rozdział 3.

Członkowie klubu ich prawa i obowiązki.
§ 13

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§ 14

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych, rodzice uczniów, nauczyciele oraz członkowie związku strzeleckiego współpracujący z Klubem.
2. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich opiekunów prawnych.
3. Członkami wspierającymi Klub mogą być osoby fizyczne i prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji statutowych celów Klubu szczególności w zakresie sponsoringu promocji strzelectwa sportowego dzieci i młodzieży.

§ 15

1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji zawierającej:
– imię i nazwisko (nazwa),
– miejsce zamieszkania (siedziba),
– numer ewidencyjny PESEL (NIP),
– w przypadku osób fizycznych – data urodzenia,
– oświadczenie o przystąpieniu oraz opłaceniu wpisowego i innych opłat regulaminowych,
W przypadku małoletnich poniżej 16 lat – zgoda opiekuna prawnego,
– w przypadku kandydatów na członków wspierających – zakres zadeklarowanej pomocy dla Klubu.
2. Członkostwo powstaje z dniem przyjęcia przez Zarząd Klubu o przyjęciu zainteresowanego.
3. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis do ewidencji klubu, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia siędecyzji Starosty Pilskiego wpisie do ewidencji, jednocześnie zwolnieni są z wpisowego, przekazane przez nich dowolne środki finansowe stanowią fundusz założycielski.

§ 16

1. Członkowie zwyczajni klubu mają prawo:
– uczestnictwo w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami art.3 ust. 2 i 3 ustawy – prawo o stowarzyszeniach,
– wybierać i być wybieranymi do władz klubu,
– zgłaszanie propozycji i wniosków do władz Klubu,
– brać udział w zajęciach, zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub,
– korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
2. Uprawnienia o których mowa w ust. 1 pkt. 3-5 stosuje się również do członków wspierających, ponadto członkowie Ci mają prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem doradczym.

§ 17

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które popierają cele Klubu, zostają przyjęci przez Zarząd i zdeklarują pomoc materialno-finansową dla klubu.

§ 18

1. Wszyscy członkowie Klubu zobowiązani są:
– troszczyć sią o dobro i rozwój Klubu,
– Brać czynny udział w działalności Klubu,
– przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz klubu.
2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskich oraz wspieranie działalności w Klubie poprzez własną pracę w ramach działalności poszczególnych sekcji działalności w Klubie . Członkowie wspierający zobowiązani są do realizacji złożonych osobiście deklaracji na rzecz Klubu.
3. Członkowie zwyczajni Klubu „szczególnie zawodnicy” są zobowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków określonych dla zawodników w ustawie o kulturze fizycznej i sporcie.

§ 19

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek
– śmierci członka Klubu,
– dobrowolne wystąpienie z Klubu – zgłoszenie na piśmie do Zarządu,
– skreślenia z listy członków Uchwałą Zarządu w przypadku:
– rozwiązania się Klubu.
2. Pozbawienie członkostwa poprzez skreślenie z listy może nastąpić jeżeli członek:
– nie spełnia wymagań statutowych,
– w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
– działa na szkodę Klubu,
– nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres jednego roku,
– zalega z płatnością składek przez okres 6-ciu miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie opłaca.
3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

Rozdział 4

Władze Klubu oraz ich organizacja
§ 20

1. Władzami Klubu są:
– Walne Zebranie Klubu,
-Zarząd Klubu,
– Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Klubu w głosowaniu tajnym chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu złożą wniosek za wyborami w głosowaniu jawnym.
4. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają większością głosów o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
5. W Klubie działa Rada Rodziców oraz Rada Zawodnicza w składach trzy osobowych wybierana co dwa lata Rada działa na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd, celem działania jest pomoc organizacyjna w szkoleniu specjalistycznym.

§ 21

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu, które może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.
2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
-uchwalenie programów działania na okres czteroletni oraz roczne okresy uwzględnieniem spraw finansowych, szkoleniowych oraz planu imprez sportowych i rekreacyjnych,
– zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, finansowego, Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Koła,
– uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
– wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– dokonywanie zmian w statucie Klubu,
– rozpatrywanie odwołani do uchwał Zarządu w przypadku przewidzianym w par. 19 ust. 3,
– uchwalenie regulaminów działań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– podejmuje uchwałę o rozwiązaniu się Klubu,
– rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania.

§ 22

1. Walne Zebranie Sprawozdawcze – wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu co cztery lata do 31 marca.
2. Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz w roku do 31 marca.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
– z własnej inicjatywy,
– na wniosek Komisji Rewizyjnej,
– na wniosek 1/3 ogółu członków Klubu
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania o którem mowa w ust. 1 w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku którym mowa w ust.3 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu obraduje nad sprawami dla, których zostało zwołane.
5. Organ zwołujący Walne Zebranie powiadamia członków Klubu na piśmie o terminie oraz miejscu zebrania nie później jak 14 dni przed zebraniem wraz z proponowanym porządkiem obrad.
6. Proponowany porządek obrad może być zmieniony przez Walne Zebranie.
7. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

§ 23

1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:
– w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim 50 % członków +1 członek,
– w drugim terminie po upływie min 15 minut bez względu na liczbę członków Klubu.

§ 24

1. Z wyjątkiem Uchwały, o której mowa w par.30 ust. 3 pkt 2 Uchwały Walnego Zebrania Kluubu zapadają zwykłą większością głosów.
2. Uchwały o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Klubu zostają podjęte co najmniej 2/3 obecnych na Walnym Zebraniu członków Klubu.
3. Z zastrzeżeniem par.20 ust. 3 Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym

§ 25

1. Zarząd Klubu składa się z 5-7 członków wybieranych przez Walne Zebranie w tym Prezes Klubu.
2. Wyborów członków Zarządu dokonuje się z obecnych na Zebraniu członków Klubu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
3. Skład Zarządu Klubu ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu Zarządu z pośród wybranych członków Zarządu na Walnym Zebraniu – w tym Prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza.

§ 26

1. Do zadań Zarządu należy:
– kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
– wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
– przyjmowanie i wykluczanie listy członków,
– uchwalanie okresowych planów pracy i preliminarzy budżetowych,
– powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych,
– składanie sprawozdań z działalności Klubu
– zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– składanie sprawozdań z działalności Klubu,
-reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
– w okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z sekretarzem,
– podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników.
– wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie.
2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, w razie jego nieobecności zastępuje Prezesa jeden z jego zastępców. Sekretarz odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji Klubu, skarbnik odpowiedzialny jest na sprawy finansowo – księgowe Klubu, wszyscy członkowie Zarządu odpowiedzialni są za pozyskiwanie sponsorów oraz za działalność promocyjno-marketingową.

§ 27

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają większą ilości głosów.
3. W okresie między posiedzeniami prac Zarządu Kieruje Prezes lub wyznaczona osoba z Zarządu.
4. Na posiedzenie Zarządu można zaprosić członka Komisji Rewizyjnej lub osoby z poza Zarządu.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Rodziców i Rady Zawodników z głosem doradczym.

§ 28

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, Jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięci lub zawieszeniu.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3/5 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
– przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,
– przeprowadzenie raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobu zarządzania majątkiem,
– kontrolowanie przestrzegania Statutu i zgodności uchwał ze Statutem,
– przekładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności Klubu oraz składanie wniosku o udzielenie absolutorium władzom Klubu,
– Wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo:
– składanie zastrzeżeń do Uchwał Zarządu (niezgodności ze Statutem),
– wydania zaleceń pokontrolnych, terminu i sposobu usunięcia nieprawidłowości,
– wystąpienie o zwołanie Walnego Zebrania.

§ 30

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i członków.
2. Zasady zwołania komisji oraz tryb przeprowadzania kontroli określa regulamin Komisji.
3. Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.

§ 31

Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
– upływy kadencji, za datę upływu kadencji przyjmuje się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym,
– ustania członkostwa w Klubie,
– rezygnacji z pracy w tych organach,
– odwołanie przez Walne Zebranie w wyniku braku aktywności w powierzonej funkcji,
– nieotrzymanie absolutorium przez Walne Zebranie,
– członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Komisji Rewizyjnej, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu,
– uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 32

1. Na miejsce Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, którym członkostwo ustało przed upływem kadencji w skład komisji wchodzą członkowie z list wyborczych które uzyskały kolejną największą ilość głosów w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym.
2. Kooperacja, o której mowa w ust. 1 nie może przekraczać połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 33

Dla obsługi administracyjnej Klubu oraz współpracy z innymi organizacjami Zarząd może powołać Biuro Klubu, które podlega pod Prezesa Klubu.

Rozdział 5

Majątek Klubu
§ 34

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.
2. Środki finansowe na realizację zadań Statutowych Klub uzyskuje z:
– składek członkowskich,
– własnej działalności Statutowej,
– darowizn, zapisów i spadków,
– dotacji budżetowych na zadania klubu,
– majątku Klubu,
– innych źródeł.

§ 35

Klub może podjąć działalność gospodarczą na podstawie uchwały Walnego Zebrania, dochody z tej działalności przeznacza się na realizację celów Statutowych Klubu.

§ 36

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do wykonywania czynności prawnych i fizycznych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób członków Zarządu. W innych dokumentach potwierdzenia dokonuje Prezes, V-ce Prezes, Sekretarz Klubu.

Rozdział 6

Wyróżnienia i kary
§ 37

1. Za aktywny w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 38

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje –
zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:
– upomnienia,
– nagany,
– zawieszenia w prawach członka na okres do 6 miesięcy,
– wykluczenia.
2. Do uchwały Zarząd o ukaranie ukaranemu przysługuje prawo odwołania się w ciągu 30 dni do Walnego Zebrania.
3. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział 6

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu.
§ 39

Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązanie się Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu w trybie określonym w par. 23 ust 2 i par.24 ust 2.

§ 40

1. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb Likwidacyjny oraz cel na, który zostaje przeznaczony majątek Klubu.
2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezesi, Sekretarz i skarbnik Klubu.